energikontoret-ostergotland

Utveckling av Händelö Eco Industrial Park

Bild över Händelö

Händelö Eco- Industrial Park bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Här finns ett kluster av industrier som använder varandras bi- och restprodukter som råvara.

Om projektet

På Hädenlö samverkar industrierna för att maximera nyttiggörandet av insatsvarorna. Restprodukter och avfall driver kraftvärmeverket. Restånga från kraftvärmeverket används i tillverkningen av etanol och foder. Koldioxiden som bildas vid tillverkningen görs om till kolsyra och används i livsmedelsindustrin. Restprodukter från tillverkningen av etanol och foder omvandlas till biogas och gödsel.

Även om befintlig park har kommit en bra bit på väg är utvecklingsmöjligheterna stora, och samarbetsparterna vill med detta projekt attrahera fler miljöföretag till Händelö, samt visa vägen för vad som är möjligt att åstadkomma inom den växande bioekonomin.

Projektmål

Projektmålet är att utveckla Händelö Eco Industrial Parks (HEIP) verksamhet samt att paketera och sprida de erfarenheter och den kunskap som byggts upp kring industriell och urban symbios (IUS) så att det kan utgöra ett stöd för andra företag i Östra Mellansverige som avser att resurs och energieffektivisera sin verksamhet.

Samverkansparter

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland genom Energikontoret samt Sankt Kors Fastighets AB genom Cleantech Östergötland. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 3 435 000 kr

  • Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

  • Samverkansparter: Region Östergötland, Sankt Kors Fastighetsaktiebolag

Kontakt

Milian NelzénStrateg energi- och resurseffektivisering Energikontoret

Relaterad information

Till hemsidan för Händelö Eco Industrial Park:

www.heip.se Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier