energikontoret-ostergotland

Arbete mot regionalt samverkansforum i elnätsfrågor inlett

Bordsdiskussioner om samverkan i elnätsfrågor
Foto: Göran Schultz

Elektrifieringen är starkt beroende av ett elnät som klarar av de nya utmaningar som kommer att skapas av industrins omställning, transporternas skifte från fossila bränslen till eldrift och en ökad förnyelsebar energi. Tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland tar nu Region Östergötland, genom Energikontoret Östergötland, på sig ledartröjan för att få igång ett samverkansforum mellan elnätsägare, kommuner och näringsliv i länet för att samlas kring elnätsfrågorna.

I slutet av november arrangerade vi ett mycket givande första dialogmöte mellan aktörerna. Det blev många goda samtal och diskussioner kring borden och man kunde enas om att ett regionalt samverkansforum kring elnätsfrågor behövs i Östergötland. Genom att samlas kring elnätsfrågorna i ett samverkansforum hoppas vi kunna skapa en gemensam ansvarskänsla, höja kunskapsnivån och förbättra informationsutbytet mellan parterna. Detta kan i sin tur facilitera snabbare och effektivare processer kring till exempel nätbolagens nätutvecklingsplaner och kommunernas översiktsplanering.

I det långa loppet är målet att undvika att kapacitetsbrist uppstår i nätet. Kapacitetsbrist innebär att elnätet inte räcker till för att leverera elen till användarna, vilket leder till att elnätsägarna inte kan ansluta alla som vill till elnätet. I slutändan skulle kapacitetsbrist innebära att nyetableringar och expansioner måste skjutas på framtiden eller utebli helt och regionen skulle då tappa investeringar och nya jobbtillfällen.

Dialogmötet var det första steget på vägen mot ett samverkansforum. Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland tar nu tillsammans på sig ledartröjan för att fortsätta arbetet med att etablera det efterfrågade samverkansforumet. Om allt går som det ska tror vi att det kan komma igång under mitten av 2024.


Kontakt

Johan LennerStrateg energisystemEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier