energikontoret-ostergotland

Restvärme som resurs för hållbar livsmedelsproduktion

Restvärme av lägre temperaturer är idag en svårutnyttjad resurs. För utveckling av resurseffektiv och lokal livsmedelsproduktion kan dock sådan värme vara en guldgruva. Detta var temat när Trä, -papper och skogsforum gick av stapeln den 19e mars.

Trä, -papper och skogsforum är ett nätverk som leds av Norrköpings kommun och samlar aktörer inom framför allt papper- och massaindustrin i Norrköping, men även regionala aktörer så som Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och LRF.

Regenery Frövi

Utgångspunkt för diskussion var den investering som nu sker i Frövi, Örebro län, kring restvärme från ett pappersbruk som ska nyttjas i en stor tomatodling. I Frövi har Billerud Korsnäs ett bruk som tillverkar kartong och som idag också levererar höggradig värme till det lokala fjärrvärmenätet. Nu har bruket ingått ett samarbete där man också får avsättning av den låggradiga värmen. Värmen kommer att nyttjas för en storskalig tomatodling i ett 1 000 000 m2 stort växthus, motsvarande storleken av 10 fotbollsplaner.

Att detta varit möjligt beror på att det funnits en facilitator, bolaget War3m, som har sett till att lösa många av de utmaningar som uppstått under resans gång.

- Det finns många utmaningar man kan ställas inför om man avser att utveckla en cirkulär verksamhet, inte minst kopplat till miljötillstånd. Men även målkonflikter så som konkurrens med jordbruksmark, berättar Thomas Parker, medgrundare till War3m.

Resurseffektiv livsmedelsproduktion

Den här typen av livsmedelsproduktion är dock ofta mer effektiv än konventionell jordbruksproduktion, vilket bör beaktas vid hantering av målkonflikter. Det finns även andra positiva aspekter kopplat till bland annat social hållbarhet. Denna typ av investeringar i traditionella bruksorter, som Frövi, bidrar till att skapa arbetstillfällen som attraherar en mer jämställd arbetskraft.

En intressant jämförelse lyftes upp avseende denna typ av investering rent geografiskt i Sverige. Även om Norrland har fördelar med elkapacitet, erbjuder etableringar i södra delen av Sverige fördelar genom högre tillgång till arbetskraft. Detta medför lägre krav på automatisering vilket ökar valmöjligheterna rörande vilka grödor man kan odla i växthuset.

Kontakt för mer information

Seminariet modererades av Ian Hamilton från Cleantech Östergötland som bland annat jobbar med frågor kring industriell och urban symbios i projektet Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län. Har du några frågor eller tankar kring frågor med koppling till seminariet så är du välkommen att kontakta honom på e-post: ian.hamilton@cleantechostergotland.se, tfn: 070-872 67 28.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier