energikontoret-ostergotland

Hur kan Östergötland bli en mer elsmart region?

Bild på deltagare konferens ELsmarta Östergötland

Den 8:e september genomförde Region Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, Linköping Science Park och Logistikia en avslutningskonferens i projektet Elsmarta Östergötland. Där presenterade resultatet från 1,5 års utvecklingsarbete inom elkapacitet och elektrifiering tillsamman med ett 25-tal deltagare.

Avslutningskonferens för projektet Elsmarta Östergöltand

Elsmarta Östergötland är en regional kraftsamling som möjliggjorts genom medel från React-EU. I projektet har insatser genomförts kring regionala roller och regional samverkan, fysisk planering i relation till nätutvecklingsplaner, digitalisering som stöd i energiomställningen, energieffektivisering och effektoptimering i stora bolags leveranskedjor och elektrifiering av tunga transporter.

Syftet med avslutningskonferensen var att informera om vad som genomförts i projektet, vilka resultat som åstadkommits och vad som krävs att komma vidare i sakfrågan. Detta följdes av diskussioner med deltagarna om de utmaningar vi står inför och lösningar som behöver komma till stånd för att lösa dessa utmaningar. Nedan presenteras korta referat från några av de presentationer som genomfördes under konferensen.

Energi- och effektutmaningen

Linköpings universitet inledde informationspasset genom att berätta om hur energi- och effektutmaningen ser ut i Sverige och östra Mellansverige. Vi befinner oss i en övergång från ett energisystem som varit fossilbaserat till blir förnyelsebart. Detta medför ett ökat inslag av förnybara intermittenta elkällor vilket leder till ett elsystem som är svårare att reglera, där utbud och efterfrågan på el inte alltid stämmer överens. Vårt energisystem blir dessutom allt mer decentraliserat. Ett diversifierat elsystem skapar en resiliens och en motståndskraft mot t. ex. avbrott och gynnar integrering av småskalig förnybar produktion, samtidigt som det skapar utmaningar kopplat till reglering av elnätet. En av de största utmaningarna för vårt energisystem, framför allt elsystemet, är den omfattande elektrifiering som pågår av industriella processer och transportsektorn. Detta skapar ett ökat energibehov där vissa scenarier pekar mot en fördubbling av det svenska elbehovet fram till år 2050. Den elektrifiering som nu pågår skapar också ett ökat effektbehov. Kapacitetsbrist kan påverka aktörer genom begränsningar i möjlighet att t. ex. utöka produktion eller verksamhet om det inte finns möjlighet att utöka effektuttaget. Liknande problematik finns för t. ex. företag som önskar köpa in elfordon, t.ex. lätta lastbilar, men där nätkapaciteten inte är tillräcklig för att kunna ansluta laddinfrastruktur.

Ökad samverkan på lokal och regional nivå

Länsstyrelsen Östergötland och Energikontoret Östergötland har arbetat med öka kunskap och samverkan på lokal nivå, bland annat med syfte att främja utveckling av nätutvecklingsplaner som på ett relevant sätt kan möta den kraftiga efterfrågan på el som nu sker. Viktiga insatser har varit att främja samverkan och öka förståelse mellan kommun och nätägare rörande de processer som de ansvarar för. Det handlar om gemensam förståelse i komplexiteten i att bygga ut nätverk, tidig dialog och samverkan mellan elnätsägare och kommuner, behov av ökad dialog och samverkan mellan kommun/elnätsbolag samt synking mellan nätutvecklingsplaner och kommuners översikts- och detaljplaner.

Elektrifiering av tunga godstransporter

Logistika har genomfört olika insatser kopplat till elektrifiering av tunga godstransporter. Inom sin modul har de bland annat haft ett delprojekt som heter ”Ladda Händelö”. Delprojektets syfte var att samla aktörer i ett visst område för att skapa scenario av effektbehov och identifiera svaga nätområden. Därefter gemensamt söka pragmatiska lösningar som tillgodoser företagens laddbehov – Var behöver man ladda, var finns effekt, var finns plats och vem bygger laddinfrastruktur och hur kan den utnyttjas resurseffektivt? Det studerade området var Händelö med omnejd i Norrköping, Östergötlands mest logistikintensiva område. Centrala deltagare i projektet var E.ON lokaldistribution, Norrköpings kommun, Norrköpings hamn samt flera företag i området. Projektet väntas kunna stå modell för liknande områden, vilket finns i snart sagt varje större stad i Sverige.

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier