region-ostergotland

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Östergötland behöver i vissa fall behandla personuppgifter om dig när du har kontakt med regionen.

Hur dina personuppgifter behandlas beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med Region Östergötland. I spalten till vänster hittar du mer information om hur dina uppgifter behandlas, beroende på om du är patient eller om du kommer i kontakt med regionen av någon annan anledning. Dina personuppgifter behandlas i olika IT-system och register.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter när det gäller Region Östergötlands behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock inte absoluta. Det betyder att Region Östergötland kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Region Östergötlands dataskyddsombud om du har frågor om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta Region Östergötlands dataskyddsombud

Klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) Länk till annan webbplats.

Kamerabevakning

Syftet med kamerabevakning är att skapa allmän trygghet för personal, patienter och anhöriga, att säkra arbetsmiljön för anställda, att avvärja brottslig aktivitet och handling samt för att säkra bevis i samband med brottshandlingar och avvikande händelser.

Så behandlar Region Östergötland personuppgifter för kamerabevakning Pdf, 102.9 kB.

Registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka uppgifter Region Östergötland har registrerat om dig. För att begära ett sådant registerutdrag behöver du fylla i och skicka in en blankett:

Begäran om information och tillgång till personuppgifter - registerutdrag Pdf, 117.1 kB.

Du behöver skicka in din begäran om registerutdrag skriftligt och den ska innehålla ditt personnummer och din namnteckning. Detta för att ingen obehörig ska kunna begära ut dina uppgifter.

Skicka blanketten till:
Region Östergtland
Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor
Klostergatan 19 c, plan 4
581 85 Linköping

Om du har frågor eller vill få blanketten skickad hem till dig kan du kontakta kundtjänst.

Telefon: 010-103 22 88

E-post: registerutdrag@regionostergotland.se.

Privata och kommunala vårdgivare har egna dataskyddsombud och ska lämna ut sina registrerade uppgifter.

Loggutdrag

På 1177.se kan du läsa om hur du begär ett loggutdrag.

Din journal (1177.se) Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Region Östergötland, organisationsnummer 232100-0040, i form av regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på något av följande sätt:

Postadress:
Region Östergötland
581 91 Linköping

E-post: region@regionostergotland.se

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier