Hållbar Omställning i ÖMS

Panorama förnybara och gröna lösningar

Om projektet Projektet är till för att främja krisreparationer i samband med Coronapandemin och förbereda en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin. Det övergripande målet med projektet är att stärka företags konkurrenskraft och regionernas förutsättningar för en hållbar tillväxt, grön och digital omställning samt främjandet av ett robust främjarsystem som verktyg för företagens omstart […]

Återbruksmarknad Östergötland

Cirkulära Byggnader

Genom projektet Återbruksmarknad Östergötland vill vi samla aktörer längsmed hela värdekedjan för bygg- och anläggningsarbeten för att skapa förutsättningar för ett ökat återbruk av byggvaror i länet.  På detta sätt avser projektet bidra till en mer cirkulär och hållbar byggbransch. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Energikontoret Östergötland och Cleantech Östergötland.

ELsmarta Östergötland

Kraftledningar

I det nya projektet  El-Smarta Östergötland vill vi ta ett övergripande tag kring elkraftsförsörjningsfrågan i Östergötland. Genom en grön omställning i näringslivet kan effekterna av Coronapandemin minska. Ett konkurrenskraftigt näringsliv som i större grad agerar cirkulärt, energieffektiv och som effektoptimerar, elektrifierar och digitaliserar kommer att stå starkare. Ökad  elektrifiering kräver att många aktörer samverkar då […]

Informationsmaterial

Cegis Info

BEAST Beyond Energy Action Strategies

Elbilar i Ödeshög

Projektet BEAST syftar till att överbygga gapet mellan regioners och kommuners energiplaner och riktig implementering.

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Cegis Skog

Utgångspunkten för arbetet inom detta projekt är stimulera till en utveckling där möjligheter som kommer av resursdelning mellan företag tillvaratas. Genom en ökad samverkan mellan verksamheter skapas möjligheter att såväl identifiera som implementera åtgärder för att sluta kretslopp i samhället. Samarbeten mellan lokala och regionala aktörer för en effektivare användning av resurser kallas industriell och […]

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning

Den gröna och cirkulära staden

Om projektet I januari 2019 startade ett nytt treårigt projekt riktat mot energieffektivisering i bostadsrättsföreningar och hos fastighetsägare. Region Östergötland, Region Örebro samt Energikontoret Mälardalen med Sörmlands län, Uppsala län och Region Västmanland deltar. Sektorn bostäder och service är den enskilt största energianvändaren i Sverige, 40 %. Av dessa är ca 50 % boende inom […]

Fossilfritt 2030

Ff2030

Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som tillsammans samlar sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner. Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande offentliga aktörerna […]

Framtidens solel i Östra Mellansverige, fas 2

Solel och kraftledning

Om projektet Solel är en viktig förnyelsebar energikälla och målsättningen är att öka antal företag som investerar i solel för att generera tillväxt inom sektorn förnyelsebar energi. Under projekttid kommer riktade seminarier anordnas för olika målgrupper inom sektorn små- och medelstora företag (SMF) med avsikten att öka kunskapen kring solel. Som målgrupp räknas också de […]

Nätverk för energieffektivisering i små och medelstora företag

Energieffektivisering i en industriell process

Om projektet Som företagare är man ofta så fokuserad på sin tjänst eller produkt att man ibland missar det uppenbara, hur man med lätthet kan minska sina energikostnader.

Bränsleeffektiva skogsföretag

Skogsbruk

Syftet med projektet är att skapa mötesplatser i form av tematiska grupprådgivningsträffar för aktörerna inom förädlingskedjan för skogsenergi för att skap affärsnytta och gränsöverskridande samverkan.

Cirkulär ekonomi för ett Resurseffektivt Östra MellanSverige (CEÖMS)

CeÖms Logga Square

En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och där naturresurserna används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt ger nya affärsmöjligheter med stor tillväxtpotential. För att potentialen ska realiseras krävs dock insatser på såväl efterfråge- som utbudssidan. Syftet med detta projekt är utreda […]

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Cirkulär ekonomi

Om projektet I Sverige är vi tämligen duktiga på att ta hand om vårt avfall, där många restprodukter används till nya produkter och energi. Trots detta fortsätter mängderna avfall att öka varför det är viktigt att fortsätta jobba med insatser som bidrar till ytterligare resurseffektivitet.

Slutkonferens Hållbara Transporter

Ht Konferens

Projektet Hållbara transporter i Östergötland avslutades med en konferens som hölls på Cleantech Park, den 5 September 2019. Det gav tillfälle för regionens aktörer att diskutera resultaten som kommit fram under projektet, höra vad som pågår i övrigt samt att diskutera utvecklingen framåt. Ur talarlistan (klicka på titeln för att ladda ner presentationen): Robert Dimmlich, […]

Rapporter Hållbara transporter

Kunskapsunderlag

Projektet har producerat en samling rapporter och ett sammanfattande kunskapsunderlag, som kan laddas ner från denna sida.

Rena Resan

Simon I Snö, Inbjudan Till Nätverksträff 16 Nov

Rena Resan vill påskynda den omställning som behövs för att nå 2030-målet inom transportsektorn, genom att påverka beteenden och attityder kring resor. I detta projekt samarbetar 3 regioner, Örebro län, Östergötland och Södermanland, för att minst 30 procent av persontransporterna i Östra Mellansverige ska ske på ett hållbart sätt år 2030, och att resandet med […]

Energieffektiva företag i Östra Mellansverige

Grön samverkan

Projektet ska bidra till att små och medelstora företag i Östra Mellansverige ökar sin konkurrenskraft genom energieffektivisering och att samverkan mellan viktiga aktörer inom området förstärks och nyetableras.

Energieffektivisering av djurstallar – förstudie

Energieffektiva djurstallar

Vretagymnasiet har behov av nytt kostall för mjölkproduktion. Ambitionen med förstudien är att förbereda för ett fullskaligt demonstrationsprojekt med det biobaserade samhället i fokus.

Fossilfria Lantbruk

Fossilfria lantbruk

Tre lantbruksföretag i Östergötland har sen tre år tillbaka bibehållit effektiv drift och produktion med hjälp av enbart förnybara bränslen. Syftet med projektet var att ta fram en modell för hur fossila bränslen i ett lantbruksföretag kan ersättas med förnybara, med erfarenheter från de östgötska lantbruksföretagen Kastad Länsmansgård, Smedberga Backgård och Övre Jolstad (”Östgötamodellen”). De […]

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Solel och kraftledning

Solel är en viktig förnyelsebar energikälla och målsättningen är att öka antal företag som investerar i solel för att generera tillväxt inom sektorn förnyelsebar energi.

Hållbar arbetspendling och hållbara tjänsteresor i Östergötland

Hållbar arbetspendling

Projektet Hållbar arbetspendling och hållbara tjänsteresor i Östergötland ska demonstrera hur anställda inom offentlig verksamhet kan ändra sina resvanor både vad gäller tjänsteresor och resor till och från arbetet. Projektets mål är att involvera minst 4 000 anställda som ges ökad kunskap om hållbara resvanor.

Regionala noder för energikartläggningsstöd

Energieffektivisering i en verksamhet

Om projektet Företag har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning. Energikontoret marknadsför den här möjligheten och erbjuder konstnadsfri rådgivning.

Hållbart uttag av skogsbränsle i praktiken

Hållbart uttag av skogsbränsle

Syftet med projektet är att implementera kunskap och metoder så att optimal praktisk hantering av skogsbränsle kan genomföras av praktikerna ute i fält.

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS

Grön el till hus

Projektets mål är att fler fastighetsägare i Östra mellansverige, ÖMS, minskar sina klimatutsläpp, framtidssäkrar sina byggnader och blir mer resurseffektiva. Projektet bygger vidare på de goda erfarenheterna som Fastighetsnätverket i Örebro haft. Där har man samlat aktörer som på olika sätt behöver samverka för att göra omställningen möjlig. Här finns förutom fastighetsbolag även, byggbolag, energibolag, […]

Hållbara transporter i Östergötland

Ej Obehörig Trafik

Om projektet Projektet Hållbara transporter i Östergötland syftar till att ta ett samlat grepp om transportfrågan och på så vis mer kraftfullt kunna bidra till omställningen till en fossiloberoende transportsektor i Östergötland. Målen som projektet ska bidra till att nå är ökad användning av biodrivmedel, minskat behov av transporter samt jämställd tillgänglighet i regionen. Transportsektorn […]