Cirkulär ekonomi för ett Resurseffektivt Östra MellanSverige (CEÖMS)

CeÖms Logga Square

En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och där naturresurserna används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt ger nya affärsmöjligheter med stor tillväxtpotential. För att potentialen ska realiseras krävs dock insatser på såväl efterfråge- som utbudssidan. Syftet med detta projekt är utreda […]

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan 2.0

Cegis Logo

Arbete som syftar till att generera resurseffektiviseringar och att maximera värdet och nyttjandet av varje tillgänglig råvara/resurs är något som blir allt mer viktigt då vi står inför samhällsutmaningar som resursbrist, ökande växthusgasutsläpp och andra miljöbelastningar. Samtidigt tas möjligheter till effektiviseringar som kommer av samverkan mellan aktörer inte till vara i den utsträckning som skulle […]

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning

Den gröna och cirkulära staden

Om projektet I januari 2019 startade ett nytt treårigt projekt riktat mot energieffektivisering i bostadsrättsföreningar och hos fastighetsägare. Region Östergötland, Region Örebro samt Energikontoret Mälardalen med Sörmlands län, Uppsala län och Region Västmanland deltar. Sektorn bostäder och service är den enskilt största energianvändaren i Sverige, 40 %. Av dessa är ca 50 % boende inom […]

Fossilfritt 2030

Ff2030

Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som tillsammans samlar sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner. Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande offentliga aktörerna […]

Framtidens solel i Östra Mellansverige, fas 2

Solel och kraftledning

Om projektet Solel är en viktig förnyelsebar energikälla och målsättningen är att öka antal företag som investerar i solel för att generera tillväxt inom sektorn förnyelsebar energi. Under projekttid kommer riktade seminarier anordnas för olika målgrupper inom sektorn små- och medelstora företag (SMF) med avsikten att öka kunskapen kring solel. Som målgrupp räknas också de […]

Nätverk för energieffektivisering i små och medelstora företag

Energieffektivisering i en industriell process

Om projektet Som företagare är man ofta så fokuserad på sin tjänst eller produkt att man ibland missar det uppenbara, hur man med lätthet kan minska sina energikostnader.

Nätverk för energi- och klimatstrategiskt arbete

Samverkan ger en grönare värld

Om projektet Nätverkets syfte är  att främja och stärka samverkan mellan Östergötland kommuner, regionen och länsstyrelsen inom energi-och klimatstrategiska åtgärder. Energikontoret har sedan 2009 organiserat och drivit detta nätverk tillsammans med Länsstyrelsen och under de senaste åren även ihop med Region Östergötland. Genom att skapa en gemensam bild av Östergötlands utmaningar inom det energi och […]

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Cirkulär ekonomi

Om projektet I Sverige är vi tämligen duktiga på att ta hand om vårt avfall, där många restprodukter används till nya produkter och energi. Trots detta fortsätter mängderna avfall att öka varför det är viktigt att fortsätta jobba med insatser som bidrar till ytterligare resurseffektivitet.

Hållbara transporter i Östergötland

Ej Obehörig Trafik

Om projektet Projektet Hållbara transporter i Östergötland syftar till att ta ett samlat grepp om transportfrågan och på så vis mer kraftfullt kunna bidra till omställningen till en fossiloberoende transportsektor i Östergötland. Målen som projektet ska bidra till att nå är ökad användning av biodrivmedel, minskat behov av transporter samt jämställd tillgänglighet i regionen. Transportsektorn […]

Slutkonferens Hållbara Transporter

Ht Konferens

Projektet Hållbara transporter i Östergötland avslutades med en konferens som hölls på Cleantech Park, den 5 September 2019. Det gav tillfälle för regionens aktörer att diskutera resultaten som kommit fram under projektet, höra vad som pågår i övrigt samt att diskutera utvecklingen framåt. Ur talarlistan (klicka på titeln för att ladda ner presentationen): Robert Dimmlich, […]

Rapporter Hållbara transporter

Kunskapsunderlag

Projektet har producerat en samling rapporter och ett sammanfattande kunskapsunderlag, som kan laddas ner från denna sida.

REDI – resfria möten

Redi White

Resfria möten i offentlig sektor Projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor erbjuder stöd till offentliga organisation i olika delar av arbetet med digitalisering av möten. Mycket av arbetet sker inom regionala team, och just i Östergötland leds teamet av oss på Energikontoret Östergötland. Vi jobbar t.ex. med kurser för regionens medarbetare, webbinarier […]

Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

Värphönsstall

Projektet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.

Hållbart uttag av skogsbränsle i praktiken

Hållbart uttag av skogsbränsle

Syftet med projektet är att implementera kunskap och metoder så att optimal praktisk hantering av skogsbränsle kan genomföras av praktikerna ute i fält.

Bränsleeffektiva skogsföretag

Skogsbruk

Syftet med projektet är att skapa mötesplatser i form av tematiska grupprådgivningsträffar för aktörerna inom förädlingskedjan för skogsenergi för att skap affärsnytta och gränsöverskridande samverkan.

EnergiVis – Energieffektivisering hos små och medelstora företag

Energimätare

Det aktuella projektet är ett konkret grepp när det gäller energieffektivisering hos små och medelstora företag.Målet är att samla in data från de energivisualiseringsverktyg som finns på marknaden i en databs som delvis kan användas för forskning. Projektet ger positiv effekter hos företagen i form av reducerade energikostnader vilket ökar konkurrenskraften.

Hållbar arbetspendling och hållbara tjänsteresor i Östergötland

Hållbar arbetspendling

Projektet Hållbar arbetspendling och hållbara tjänsteresor i Östergötland ska demonstrera hur anställda inom offentlig verksamhet kan ändra sina resvanor både vad gäller tjänsteresor och resor till och från arbetet. Projektets mål är att involvera minst 4 000 anställda som ges ökad kunskap om hållbara resvanor.

Regionala noder för energikartläggningsstöd

Energieffektivisering i en verksamhet

Om projektet Företag har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning. Energikontoret marknadsför den här möjligheten och erbjuder konstnadsfri rådgivning.

Vindkraft Öst Etapp IV

Vindkraftverk

Energimyndigheten har beviljat 559 500 kronor för ett projekt som har som huvudsyfte att bidra till ökad kunskap om vindkraftens möjlighet i Södermanland och Östergötland.

Nätverk med fokus på energieffektivisering i fastigheter

Energieffektivisering i fastigheter

Om projektet Syftet är att genom möten i en öppen atmosfär kring olika temaområden fördjupa och utveckla kunskaper och arbetssätt inom energieffektivisering i fastigheter.

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS

Grön el till hus

Projektets mål är att fler fastighetsägare i Östra mellansverige, ÖMS, minskar sina klimatutsläpp, framtidssäkrar sina byggnader och blir mer resurseffektiva. Projektet bygger vidare på de goda erfarenheterna som Fastighetsnätverket i Örebro haft. Där har man samlat aktörer som på olika sätt behöver samverka för att göra omställningen möjlig. Här finns förutom fastighetsbolag även, byggbolag, energibolag, […]

Offentlig upphandling i designfas som verktyg

Grön glödlampa

Om projektet Cirkulär ekonomi är en viktig komponent för att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Man kan jobba med cirkulär ekonomi utifrån en rad olika områden där ett intressant område berör offentlig upphandling. Energikontoret Östergötland bedriver för närvarande ett projekt som heter Offentlig upphandling i designfas och som har till syfte att stärka offentliga aktörers […]

BEAST Beyond Energy Action Strategies

Elbilar i Ödeshög

Projektet BEAST syftar till att överbygga gapet mellan regioners och kommuners energiplaner och riktig implementering.

Fossilfria Lantbruk

Fossilfria lantbruk

Tre lantbruksföretag i Östergötland har sen tre år tillbaka bibehållit effektiv drift och produktion med hjälp av enbart förnybara bränslen. Syftet med projektet var att ta fram en modell för hur fossila bränslen i ett lantbruksföretag kan ersättas med förnybara, med erfarenheter från de östgötska lantbruksföretagen Kastad Länsmansgård, Smedberga Backgård och Övre Jolstad (”Östgötamodellen”). De […]

Pro E Bike , främjande av elcyklar/elmopeder i stadsmiljö

Elcykel

Under ett år testade 5 hemtjänstorganisationen el-cykel som transportmedel för att ta sig till sina brukare.