energikontoret-ostergotland

Hur ska vi öka efterfrågan på återbrukat byggmaterial?

Idag står produktionen av nya byggmaterial för en stor del av byggbranschens utsläpp. Återbrukade byggprodukter anses däremot ha noll utsläpp då ingen nyproduktion behöver ske. Med anledning av detta har återbruk av byggprodukter stor potential att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan då man med återbruk kan ersätta nytillverkning av produkter och därmed minska utsläpp kopplade till resursutvinning, tillverkning och avfallshantering.

Bygghubben

Bygghubben Länk till annan webbplats. är ett lokalt initiativ i Östergötland som samlar aktörer mot ett gemensamt mål; att sluta slänga bra byggprodukter och därmed minska koldioxidutsläppen från bygg- och fastighetssektorn. Bygghubben ägs och drivs av flera stora namn inom bygg- och fastighetsbranschen och ser tillsammans till att byggprodukter återanvänds i nya byggnader, vilket inte bara reducerar utsläppen utan även sparar på resurser och minskar mängden avfall. Det finns ett intresse för återbruk inom byggbranschen men många företag har svårt att gå från ord till handling, vilket är var Bygghubben har en stor inverkan genom att hjälpa till med återbruksinventeringar, framräkning av potentiell klimatbesparing och hämtning av återbruksbart material.

Dags att accelerera omställningen

Idag finns ett stort inflöde av produkter till Bygghubben, men tyvärr ett lägre utflöde vilket innebär att den potentiella besparingen är högre än den faktiska besparingen då ingen faktisk besparing sker förrän de återbrukade produkterna används och därmed ersätter nyproduktion. Att inflödet är större än utflödet innebär också att mindre material och produkter kan samlas in och en ökning av utflödet hade därmed inneburit en acceleration av hela kedjan.

Med detta som grund hölls en workshop på Bygghubben som samlade olika aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen för att besvara frågan; hur ska vi öka efterfrågan på återbrukat byggmaterial? Några av de lösningarna som diskuterades inkluderade att synliggöra de möjligheter som finns tillsammans med de mervärden som fås vid användandet av återbrukat material och produkter. Utöver detta diskuterades också vikten av att bygga kompetens inom området, men också att våga testa och göra fel, för hellre ett snedsteg än inget alls, samt att våga ifrågasätta inköp av nytt material och nya produkter och på så sätt påverka aktörer och intressenter.

Kontakt

Kickan GrimstedtUtvecklingsledare energieffektiviseringEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier