energikontoret-ostergotland

Bioekonomins potential i en klimatneutral ekonomi

Bioekonomins potential och hur bioråvaran ska prioriteras var frågeställningar som diskuterades vid miljöeventet EDAY i Linköping 29:e maj 2024.

Forskningen inom området växer mycket snabbt. Den utgår framför allt från hur bioekonomin kan bidra till det goda livet, snarare än från smala tematiska sektorer. Det handlar alltså om välfärden i stort och något som också omfattar olika typer av sociala dimensioner.

Fem slutsatser från forskningen

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, forskare och samhällsdebattör, presenterade fem slutsatser från forskningen:

  1. Det är viktigt att möta och hantera de olika intressena, både försörjning med träråvara för materialproduktion, energi och klimat såväl som biologisk mångfald och urbefolkningars intressen.
  2. Även om man avsätter landarealer för biologisk mångfald och urbefolkningens behov så kommer det ändå att återstå en stor mängd biomassa som kan möta övriga intressen.
  3. Den återstående klimatbudgeten är liten och snabbt minskande vilket medför orubbliga slutsatser om utsläpp och upptag av växthusgaser.
  4. Punkten ovan medför slutsatser om hur återstående biomassa bör användas både utifrån en kaskadprincip (ett rest- eller biflöde i en verksamhet kan bli en insatsvara i en annan verksamhet) och en substitutionsprincip (att exempelvis en fossil komponent byts ut mot en förnybar komponent).
  5. Både på kort och på lång sikt finns det betydande restprodukter som kan nyttjas för energiförsörjning så att övrig biomassa kan användas till andra nyttigheter, såsom exempelvis biologisk mångfald, urfolkens nyttjande samt materialproduktion.

Gödsel och halm kan nyttjas mer

Andra slutsatser som drogs under dagen var att vi har mycket skog, jord, organiskt avfall och energi i Östergötland som ligger till grund för byggande av hållbara samhällen. Gödsel och halm är resurser som kan utnyttjas mer utan att det behöver ha en negativ påverkan på biologisk mångfald.

Likaså ser vi att det finns mer potential i resurserna ifrån skogen. Idag får vi ut ca 50 TW från skogen och ungefär ytterligare 50 % skulle kunna tas ut på ett hållbart sätt. Skogsbruk och naturvård går att kombinera, exempelvis återvätning av skog som minskar koldioxidutsläpp från mark men som också gynnar produktionen.

En problematik som lyftes upp som delvis hämmar denna potential är att spelreglerna ändras varje mandatperiod. Det behövs ett saltsjöavtal kring energi och klimat. Annars kommer inte långsiktiga investeringar att ske, vilket blir negativt för såväl näringsliv som miljö.

Medverkande i paneldiskussionen kring dessa frågor var Björn Isaksson (BioDriv Öst), Mats Eklund (Linköpings universitet), Jerker Bergdahl (Skogsstyrelsen) och Johnny Kjellström (Svebio).

Cirkulär kraftsamling

I Östergötland har vi goda förutsättningar att bygga tvärsektoriella lösningar som exempelvis industriell och urban symbios. För att främja en sådan utveckling finns projektet Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län. Här kommer vidare arbete att ske med att bygga samverkan mellan olika värdekedjor kopplat till bioekonomi, med syftet att öka innovation, kommersialisering, internationalisering och förädlingsgrad. Det ger både miljö- och klimatnytta samt nya affärsmöjligheter för det östgötska näringslivet.

Vill du veta mer om arbetet och kanske bli en del i denna samverkan? Kontakta då någon av följande personer:

Johan Rydberg, Cleantech Östergötland, e-post: johan.rydberg@cleantechostergotland.se, tfn: 0708-199780

Caroline Beck-Friis, Vreta Kluster, e-post: caroline.beck-friis@vretakluster.se, tfn: 070-5781080

Kontakt

Bild på Lena Ring
Lena RingStrateg Energikontoret

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier