energikontoret-ostergotland

Behov av stärkt lokal och regional energiplanering

Elektrifieringen är en förutsättning för att vi ska nå uppsatta energi- och klimatmål samtidigt som det skapar möjligheter för tillväxt, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är också förknippat med stora utmaningar och Sverige står nu inför en kraftig utbyggnad av såväl elnät som elproduktion.

Lokal och regional energiplanering behöver utvecklas

Utvecklade processer och arbetssätt krävs på alla nivåer i samhället för att klara en kraftig utbyggnad av elnät och elproduktion. Många av de viktigaste vägvalen sker på lokal och regional nivå.

Behov av att kunna erbjuda stöd och vägledning till kommuner kopplat till de ändrade omvärldsförutsättningarna kring elförsörjning identifierades tidigt av Energikontoren i Östergötland, Örebro och Mälardalen. Det har varit grunden för uppbyggnaden av projektet ELsmarta Östra Mellansverige där också Länsstyrelsen Östergötland är en viktig samverkanspart.

Sedan projektets start har det hänt mycket kring frågan också på den nationella nivån där Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland nu arbetar på uppdrag av regeringen för att utveckla stöd och vägledning för lokal och regional energiplanering. Uppdraget ska redovisas 30 juni 2024.

Utveckling av stöd till våra kommuner

Samtidigt som vi inom energikontoren följer den nationella utvecklingen inom området arbetar vi parallellt med att utveckla våra möjligheter att erbjuda stöd till våra kommuner kopplat till energiplanering. Som ett led i detta arbete har vår studentmedarbetare Beatrice Nyrot Ronsten kartlagt och sammanställt kommuners arbete med energiplanering, med fokus på eldistribution och effektplanering.

I sammanställningen presenteras goda exempel men också konkreta tips till kommuner som redan nu vill komma igång med att utveckla sina arbetssätt kring energiplanering och kraftförsörjning.

Goda exempel

Ett gott exempel är Helsingborg där en eleffektplan har tagits fram vid sidan av den ordinarie energi- och klimatplanen med tre fokusområden och tillhörande arbetsgrupper. Arbetet med eleffektplanen har till stor del agerat som en kunskapshöjande aktivitet i kommunen men även en del åtgärder med fokus på att förbättra kraftförsörjningen konkret. Ett annat gott exempel är Göteborg där totalt nio åtgärder som leder till ett mer flexibelt och kapacitetssäkert energisystem har tagits fram. För de flesta åtgärderna har man även uppskattat potentialen för effektbesparing samt en uppskattning av vilka resurser som kommer att krävas för respektive åtgärd.

Konkreta tips

Några konkreta tips för kommuner som vill arbeta med effektplanering och kraftförsörjning:

  • Skapa överblick och förståelse över den lokala situationen
  • Utgå från prognoser och planer för kommunen
  • Hitta samarbetsformer med nätägare/nätägarna
  • Arbeta med ägardirektiv till kommunala bolag

 

Länk till rapporten Kommunal energiplanering - kartläggning av goda exempel

Kontakt

Emelie ÖsterqvistTeamledare EnergikontoretEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier